Ukončení platnosti pasu a právní úprava

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • Uplynutím doby v něm vyznačené
 • Ohlášením jeho ztráty nebo odcizením
 • Uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • Pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • jeho držitel podstatně změnil podobu.

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu?

Český cestovní pas

Právní úprava

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 539/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  ve znění zákona č. 106/2007 Sb.
  ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
  ve znění zákona č. 140/2008 Sb.
  ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
  ve znění zákona č. 197/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
  nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 197/2010 Sb.
  ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
  ve znění zákona č. 159/2013 Sb.
  ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
  ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
  ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
  ve znění vyhlášky 76/2014 Sb.
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
  ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 206/2014 Sb.
  ve znění zákona č. 321/2015 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.