Vydání cestovního pasu

Jestliže se chcete vydat dále než do států Schengenského prostoru, neobejdete se bez pasu. Jediný typ pasu, který se dnes vydává, je biometrický pas se strojově čitelnými údaji. Musí jej vlastnit všichni včetně dětí mladších 15 let. (Zapisování dětí do pasů rodičů bylo zrušeno k 1.7.2011.)

TIP: Chystáte se cestovat do Chorvatska/zahraničí a nejste si jistí spolehlivostí svého auta? Vyberte si ojeté auto splňující přísné podmínky ŠKODA Plus.

Kdo smí žádat o vydání pasu

 • Občan starší 15 let – do 18 let ale musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let – místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Soudem určený opatrovník za občana  jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.
 • Za občana staršího 15 let člen domácnosti  jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí – jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu. Tím je:

 • V České republice  kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části Praha 1 až 22.
 • V zahraničí zastupitelský úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Poplatky a termíny

 Občan nad 15 letObčan pod 15 let
Poplatek za vydání cestovního pasu do 30 dnů600 Kč100 Kč
Poplatek za vydání cestovního pasu ve zkráceném termínu do 5 pracovních dnů3 000 Kč1 000 Kč
Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne – tento lze převzít pouze u Ministerstva vnitra!6 000 Kč2 000 Kč
Doba platnosti vydaného pasu10 let5 let

Poplatky se uhrazují při podávání žádosti.

Co byste ještě měli vědět:

 • Za převzetí cestovního pasu u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, se platí správní poplatek 100 Kč.
 • Čekací lhůta při podání na na zastupitelském úřadě v zahraničí je 120 dnů.

Před cestou se nezapomeňte vybavit také dobrou mapou nebo průvodcem.

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit jedno z následujících:

 • Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Nevyplňují se žádné formuláře. Pouze předložíte uvedené dokumenty a přímo na místě si vás vyfotografují. Údaje v dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel, jestliže se ověří jejich správnost, pořídí se biometrické údaje – tzn. fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Následně se žádost vytiskne a předloží k podpisu. Tím pro vás proces končí až do vyzvednutí pasu.

Přečtěte si, jak vyřídit cestovní pas pro dítě či domácího mazlíčka.

Převzetí zhotoveného pasu

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • Občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu. A nezapomeňte si také zjistit, kdy vám skončí.

A TEĎ UŽ HURÁ NA DOVOLENOU!